<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 października 2019

10 października 2019

W czwartek 10 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 063 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19518,3%
śląskie13112,3%
wielkopolskie969,0%
dolnośląskie928,7%
małopolskie858,0%
łódzkie726,8%
pomorskie646,0%
zachodniopomorskie504,7%
kujawsko-pomorskie494,6%
podkarpackie474,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,7% ogółu), budownictwo (17,9% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (9,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19918,7%
Budownictwo (PKD F)19017,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1049,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)969,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)797,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)777,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)646,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)605,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)494,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)413,9%
Pozostałe1049,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 216 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu) oraz działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,8% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)434,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)413,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)403,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)333,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)333,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)312,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)302,8%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)292,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)282,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)262,4%
Pozostałe72968,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 10 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą82277,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13112,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS302,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym282,6%
spółki komandytowe232,2%
spółki jawne60,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,5%
fundacje50,5%
wspólnoty mieszkaniowe50,5%
stowarzyszenia40,4%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 10 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych83678,6%
własność prywatna krajowa pozostała434,0%
własność zagraniczna191,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe16115,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.