<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 maja 2019

10 maja 2019

W piątek 10 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 170 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie20017,1%
śląskie1149,7%
dolnośląskie1139,7%
małopolskie998,5%
wielkopolskie998,5%
łódzkie706,0%
pomorskie695,9%
kujawsko-pomorskie695,9%
lubelskie605,1%
zachodniopomorskie564,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 10 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27823,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)20817,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11810,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)988,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)796,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)685,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)645,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)463,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)383,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)363,1%
Pozostałe13711,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 214 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,9% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)605,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)574,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)494,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)433,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)413,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)383,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)232,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)232,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)221,9%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)211,8%
Pozostałe79367,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 10 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą94180,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14312,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym201,7%
spółki komandytowe161,4%
stowarzyszenia141,2%
fundacje131,1%
spółki jawne60,5%
wspólnoty mieszkaniowe50,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS30,3%
Pozostałe50,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 10 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych96582,5%
własność prywatna krajowa pozostała201,7%
własność zagraniczna141,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe16814,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.