<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 maja 2019

10 maja 2019

W piątek 10 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 200 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie20316,9%
śląskie1169,7%
dolnośląskie1159,6%
małopolskie1018,4%
wielkopolskie1018,4%
pomorskie715,9%
łódzkie715,9%
kujawsko-pomorskie705,8%
lubelskie625,2%
zachodniopomorskie584,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 10 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)28323,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21017,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12110,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1038,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)796,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)695,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)665,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)484,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)413,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)363,0%
Pozostałe14412,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 219 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,8% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)615,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)584,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)504,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)433,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)413,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)383,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)242,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)231,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)221,8%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)211,8%
Pozostałe81968,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 10 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą96480,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14412,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym221,8%
spółki komandytowe161,3%
stowarzyszenia141,2%
fundacje131,1%
spółki jawne60,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,4%
wspólnoty mieszkaniowe50,4%
Pozostałe50,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 10 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych99382,8%
własność prywatna krajowa pozostała252,1%
własność zagraniczna181,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe16013,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.