<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 listopada 2020

10 listopada 2020

We wtorek 10 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 921 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), małopolskie (10,3% ogółu) oraz dolnośląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,3% ogółu), Budownictwo (18,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18720,3%
Budownictwo (PKD F)16818,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11612,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)616,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)606,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)566,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)465,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)454,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)353,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)353,8%
Pozostałe11212,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 10 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,5% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych71477,5%
własność zagraniczna131,4%
własność prywatna krajowa pozostała91,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18219,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.