<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 czerwca 2019

10 czerwca 2019

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 791 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), małopolskie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie27415,3%
małopolskie21512,0%
wielkopolskie19010,6%
śląskie1649,2%
dolnośląskie1649,2%
pomorskie1126,3%
łódzkie1076,0%
zachodniopomorskie814,5%
podkarpackie794,4%
kujawsko-pomorskie774,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)46225,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27615,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1669,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1578,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1518,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1176,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)854,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)804,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)774,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)623,5%
Pozostałe1588,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 243 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,2% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)975,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)945,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)653,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)613,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)543,0%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)462,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)432,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)422,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)392,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)362,0%
Pozostałe1 21467,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 65192,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością673,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym291,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS120,7%
fundacje80,4%
wspólnoty mieszkaniowe60,3%
spółki jawne40,2%
stowarzyszenia30,2%
spółki komandytowe30,2%
związki zawodowe20,1%
Pozostałe60,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 65792,5%
własność prywatna krajowa pozostała271,5%
własność zagraniczna271,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe744,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.