<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 września 2020

1 września 2020

We wtorek 1 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 7 260 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 1 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu), Budownictwo (14,8% ogółu) oraz Edukacja (13,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 17216,1%
Budownictwo (PKD F)1 07414,8%
Edukacja (PKD P)96613,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6689,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)5747,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3945,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)3755,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3594,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3174,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3034,2%
Pozostałe1 05814,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 366 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Branżowe szkoły II stopnia (4,6% ogółu), Wychowanie przedszkolne (3,3% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 30 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 1 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,3% ogółu), ogólnokrajowe związki międzybranżowe (4,7% ogółu) oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą5 75879,3%
ogólnokrajowe związki międzybranżowe3434,7%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)2283,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1522,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1291,8%
publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty1271,7%
przedszkola publiczne1211,7%
przedszkola niepubliczne1111,5%
wspólnoty mieszkaniowe620,9%
niepubliczne szkoły podstawowe620,9%
Pozostałe1672,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 1 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,9% ogółu), własność samorządowa (8,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6 02182,9%
własność samorządowa6068,3%
własność prywatna krajowa pozostała3695,1%
własność zagraniczna1231,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,1%
własność Skarbu Państwa80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
Pozostałe1101,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.