<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 stycznia 2020

1 stycznia 2020

W środę 1 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 078 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (16,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,7% ogółu).

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)67416,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)66716,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)51912,7%
Budownictwo (PKD F)46511,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)2666,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2415,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)2175,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1834,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1754,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1553,8%
Pozostałe51612,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 335 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Praktyka pielęgniarek i położnych (4,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (2,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,2% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,1% ogółu) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 1 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,0% ogółu), własność samorządowa (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 71191,0%
własność samorządowa1994,9%
własność zagraniczna962,4%
własność prywatna krajowa pozostała350,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność Skarbu Państwa20,0%
Pozostałe10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.