<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 sierpnia 2022

1 sierpnia 2022

W poniedziałek 1 sierpnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 040 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz pomorskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 sierpnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (14,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)84316,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)82016,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)70714,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)55010,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3016,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2975,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2745,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2695,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2685,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2434,8%
Pozostałe4689,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 328 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (10,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )51710,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )2244,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1763,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )1432,8%
Transport drogowy towarów (PKD )1242,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )1222,4%
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD )1212,4%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )1052,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )1032,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )881,7%
Pozostałe3 31765,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 sierpnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 1 sierpnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,5% ogółu), własność zagraniczna (9,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 31085,5%
własność zagraniczna4959,8%
własność prywatna krajowa pozostała230,5%
własność samorządowa100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe1883,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji