<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 sierpnia 2019

1 sierpnia 2019

W czwartek 1 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 655 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 01818,0%
śląskie61210,8%
wielkopolskie5048,9%
dolnośląskie4688,3%
małopolskie4427,8%
pomorskie4257,5%
łódzkie3345,9%
zachodniopomorskie2835,0%
kujawsko-pomorskie2744,8%
podkarpackie2514,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 1 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 01618,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)93116,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)65311,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)4528,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4277,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)3726,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3446,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3335,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2744,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1993,5%
Pozostałe65411,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 355 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2294,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2223,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1943,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1803,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1592,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1522,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1492,6%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)1442,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1282,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1011,8%
Pozostałe3 99770,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 1 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą5 26293,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1542,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1302,3%
wspólnoty mieszkaniowe320,6%
spółki komandytowe150,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS100,2%
fundacje100,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS80,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne80,1%
przedszkola niepubliczne60,1%
Pozostałe200,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 1 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,8% ogółu), własność zagraniczna (2,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 30693,8%
własność zagraniczna1292,3%
własność prywatna krajowa pozostała330,6%
własność samorządowa90,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność Skarbu Państwa10,0%
Pozostałe1632,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.