<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 maja 2019

1 maja 2019

W środę 1 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 837 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), śląskie (9,6% ogółu) oraz małopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie58315,2%
śląskie3679,6%
małopolskie3479,0%
wielkopolskie3479,0%
dolnośląskie3108,1%
pomorskie3047,9%
zachodniopomorskie2506,5%
łódzkie2245,8%
kujawsko-pomorskie1985,2%
lubelskie1955,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)81621,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)61115,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3479,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2897,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2897,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2606,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2536,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2275,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)1704,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1423,7%
Pozostałe43311,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 315 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1604,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1373,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1153,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1132,9%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)1072,8%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)882,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)872,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)852,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)772,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)762,0%
Pozostałe2 79272,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 1 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,7% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 66595,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1042,7%
wspólnoty mieszkaniowe441,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością70,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne60,2%
przedszkola niepubliczne30,1%
niepubliczne placówki systemu oświaty20,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS20,1%
państwowe jednostki organizacyjne10,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
Pozostałe20,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 1 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,7% ogółu), własność zagraniczna (1,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 70996,7%
własność zagraniczna741,9%
własność prywatna krajowa pozostała190,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,3%
własność samorządowa80,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność Skarbu Państwa10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.