<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 czerwca 2019

1 czerwca 2019

W sobotę 1 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 832 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie87318,1%
śląskie51110,6%
wielkopolskie4649,6%
małopolskie3507,2%
dolnośląskie3467,2%
zachodniopomorskie3447,1%
pomorskie3196,6%
łódzkie2986,2%
kujawsko-pomorskie2525,2%
lubelskie2264,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)91919,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)80216,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4328,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)3477,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3417,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3367,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3266,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3206,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)2394,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2254,7%
Pozostałe54511,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 336 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1974,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1944,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1453,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1433,0%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)1372,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1242,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1162,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1072,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1062,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)952,0%
Pozostałe3 46871,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,9% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4 60895,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1392,9%
wspólnoty mieszkaniowe531,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością120,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne70,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS10,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
inne kościoły i związki wyznaniowe10,0%
niepubliczne placówki systemu oświaty10,0%
Pozostałe30,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 1 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,5% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 66196,5%
własność zagraniczna1202,5%
własność prywatna krajowa pozostała130,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,2%
własność samorządowa90,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Pozostałe10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.