<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 1 czerwca 2019

1 czerwca 2019

W sobotę 1 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 719 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie85018,0%
śląskie50410,7%
wielkopolskie4549,6%
małopolskie3437,3%
dolnośląskie3367,1%
zachodniopomorskie3347,1%
pomorskie3136,6%
łódzkie2936,2%
kujawsko-pomorskie2475,2%
lubelskie2224,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)90019,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78016,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4239,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)3417,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3347,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)3307,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3206,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3126,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)2385,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2184,6%
Pozostałe52311,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 334 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1934,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1914,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1433,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1413,0%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)1332,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1222,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1152,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1062,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1032,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)921,9%
Pozostałe3 38071,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 1 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,9% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4 50895,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1352,9%
wspólnoty mieszkaniowe471,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością100,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne70,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,1%
inne kościoły i związki wyznaniowe10,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
niepubliczne placówki systemu oświaty10,0%
związki zawodowe10,0%
Pozostałe20,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 1 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,6% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 55796,6%
własność zagraniczna1162,5%
własność prywatna krajowa pozostała120,3%
własność samorządowa90,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.