<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza placówek oświatowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to P (Edukacja).

Edukacja (PKD P)

Sekcja ta obejmuje:

  • szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,
  • edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego),
  • szkoły wojskowe i akademie wojskowe,
  • szkoły w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,
  • pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
  • działalność usługową wspomagającą edukację.

Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w podklasie 85.10.Z, na poziomie 1 w podklasie 85.20.Z, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich podklasach grupy 85.3, na poziomie 4 w podklasie 85.41.Z a na poziomach 5 i 6 w podklasach 85.42.A i 85.42.B.

Liczba rekordów:
139 805
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy placówek oświatowych

Oferowana lista placówek oświatowych zawiera aktualne dane 139 805 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 139 805
Numery rejestrowe 139 805
Adresy pocztowe 139 805
Adresy stron internetowych 39 079
Adresy e-mail 64 107
Numery telefonu 82 576
Skala działalności 93 492
Wszystkie rekordy139 805

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie placówek oświatowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Liczba rekordów:
139 805
Cena netto:
Skontaktuj się z nami