<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 4-10 marca 2019

10 marca 2019

W tygodniu od 4 do 10 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 058 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 60920,0%
małopolskie87110,8%
wielkopolskie7989,9%
śląskie7969,9%
dolnośląskie6888,5%
pomorskie5036,2%
łódzkie4355,4%
kujawsko-pomorskie3824,7%
zachodniopomorskie3204,0%
podkarpackie3103,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 75421,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 40217,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)88110,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)6107,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)5667,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)5156,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5066,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3834,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2993,7%
Edukacja (PKD P)2252,8%
Pozostałe91711,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 395 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,3% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)3504,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)3183,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)3003,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)2963,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2663,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2653,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2012,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1722,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1672,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)1441,8%
Pozostałe5 57969,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą6 59781,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością88010,9%
spółki komandytowe1461,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1411,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS630,8%
stowarzyszenia590,7%
fundacje480,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS310,4%
wspólnoty mieszkaniowe290,4%
spółki jawne270,3%
Pozostałe370,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6 68883,0%
własność prywatna krajowa pozostała1732,1%
własność zagraniczna1371,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Pozostałe1 05113,0%