<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 4-10 lutego 2019

10 lutego 2019

W tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 7 427 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), małopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 37518,5%
małopolskie81511,0%
śląskie77610,4%
wielkopolskie76010,2%
dolnośląskie6068,2%
pomorskie5407,3%
łódzkie3815,1%
kujawsko-pomorskie3534,8%
zachodniopomorskie3434,6%
lubelskie2863,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 54920,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 18115,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)81911,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)5817,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)5357,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)5136,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4696,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3674,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2763,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)2323,1%
Pozostałe90512,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 384 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,1% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (4,0% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3064,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)3004,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2643,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2453,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2373,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2203,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2002,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1361,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1331,8%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)1301,8%
Pozostałe5 25670,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą6 00180,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością85811,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1582,1%
spółki komandytowe1161,6%
fundacje540,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS510,7%
wspólnoty mieszkaniowe500,7%
stowarzyszenia460,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS390,5%
spółki jawne230,3%
Pozostałe310,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6 12782,5%
własność prywatna krajowa pozostała1562,1%
własność zagraniczna1311,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność samorządowa10,0%
Pozostałe98013,2%