<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 31 grudnia 2018 - 6 stycznia 2019

6 stycznia 2019

W tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 15 956 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2 86918,0%
śląskie1 71810,8%
wielkopolskie1 62410,2%
małopolskie1 5679,8%
dolnośląskie1 2587,9%
pomorskie1 0836,8%
łódzkie9035,7%
zachodniopomorskie8175,1%
kujawsko-pomorskie7164,5%
lubelskie7164,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (16,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2 61216,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2 50515,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 06312,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 4439,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 2037,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1227,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 0826,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)8555,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)6904,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)5473,4%
Pozostałe1 83411,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 438 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (5,2% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,0% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)8315,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)5623,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)4793,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4783,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)4622,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)4062,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)3652,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2951,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)2891,8%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)2691,7%
Pozostałe11 52072,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 30 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą14 34589,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6464,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym3582,2%
wspólnoty mieszkaniowe1651,0%
spółki komandytowe760,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne640,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS510,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS490,3%
przedszkola niepubliczne430,3%
fundacje300,2%
Pozostałe1290,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,6% ogółu), własność zagraniczna (1,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14 61991,6%
własność zagraniczna2971,9%
własność prywatna krajowa pozostała1901,2%
własność samorządowa880,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej140,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność Skarbu Państwa30,0%
Pozostałe7024,4%