<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 26 listopada 2018 - 2 grudnia 2018

2 grudnia 2018

W tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 979 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,1% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 26321,1%
wielkopolskie63610,6%
śląskie61410,3%
dolnośląskie5469,1%
małopolskie5178,6%
pomorskie3936,6%
łódzkie3045,1%
kujawsko-pomorskie2854,8%
zachodniopomorskie2644,4%
podkarpackie2353,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu), budownictwo (12,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 05717,7%
Budownictwo (PKD F)76212,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)73312,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)4487,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4377,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)4267,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3936,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3776,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2904,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2303,8%
Pozostałe82613,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 394 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2273,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2043,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)2013,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1732,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1612,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1382,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1312,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1282,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1141,9%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)991,7%
Pozostałe4 40373,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 27 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4 50175,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością85514,3%
spółki komandytowe1432,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1292,2%
wspólnoty mieszkaniowe801,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS560,9%
fundacje480,8%
stowarzyszenia410,7%
bez szczególnej formy prawnej300,5%
spółki jawne260,4%
Pozostałe701,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 61677,2%
własność prywatna krajowa pozostała1492,5%
własność zagraniczna1362,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,3%
własność samorządowa170,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa30,1%
Pozostałe1 01717,0%