<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 26 listopada 2018 - 2 grudnia 2018

2 grudnia 2018

W tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 546 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 19121,5%
wielkopolskie60310,9%
śląskie56210,1%
dolnośląskie5029,1%
małopolskie4728,5%
pomorskie3656,6%
łódzkie2865,2%
kujawsko-pomorskie2564,6%
zachodniopomorskie2474,5%
podkarpackie2133,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu), budownictwo (12,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)95417,2%
Budownictwo (PKD F)71212,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)68512,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)4307,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4147,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)4067,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3546,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3496,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2664,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2113,8%
Pozostałe76513,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 389 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2193,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1973,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1883,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1612,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1532,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1262,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1222,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1142,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1061,9%
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)991,8%
Pozostałe4 06173,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 27 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4 09873,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością85415,4%
spółki komandytowe1432,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1282,3%
wspólnoty mieszkaniowe731,3%
fundacje480,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS470,8%
stowarzyszenia410,7%
spółki jawne260,5%
bez szczególnej formy prawnej250,5%
Pozostałe631,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,7% ogółu), własność zagraniczna (2,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 19975,7%
własność zagraniczna1312,4%
własność prywatna krajowa pozostała1292,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,3%
własność samorządowa160,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa30,1%
własność Skarbu Państwa20,0%
Pozostałe1 03218,6%