<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 25 lutego 2019 - 3 marca 2019

3 marca 2019

W tygodniu od 25 lutego do 3 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 10 193 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 96919,3%
śląskie1 05110,3%
wielkopolskie1 02510,1%
małopolskie9689,5%
dolnośląskie8588,4%
pomorskie6786,7%
łódzkie5545,4%
zachodniopomorskie5225,1%
kujawsko-pomorskie4794,7%
lubelskie4554,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 25 lutego do 3 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 86118,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 85518,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 02610,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7287,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)7177,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)7006,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)5605,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5565,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)5525,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)3543,5%
Pozostałe1 28412,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 414 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,4% ogółu), transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)4444,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3783,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)3233,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)3193,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2782,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2422,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2402,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)2042,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1781,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1711,7%
Pozostałe7 41672,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 25 lutego do 3 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8 69285,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7897,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym2262,2%
spółki komandytowe1051,0%
wspólnoty mieszkaniowe770,8%
stowarzyszenia630,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS560,5%
fundacje550,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS500,5%
spółki jawne190,2%
Pozostałe610,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 25 lutego do 3 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,6% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8 82386,6%
własność zagraniczna2212,2%
własność prywatna krajowa pozostała1681,6%
własność samorządowa210,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej70,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność Skarbu Państwa10,0%
Pozostałe9249,1%