<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: styczeń 2019

31 stycznia 2019

W styczniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 34 189 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6 31818,5%
śląskie3 46710,1%
wielkopolskie3 3929,9%
małopolskie3 2319,5%
dolnośląskie2 9018,5%
pomorskie2 3326,8%
łódzkie1 9045,6%
zachodniopomorskie1 7275,1%
kujawsko-pomorskie1 5774,6%
lubelskie1 5664,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 60519,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 39815,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4 20412,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 6027,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 3746,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2 2206,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 1536,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 6604,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6474,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)1 1273,3%
Pozostałe4 19912,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 507 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 3053,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1 2843,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1 1583,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 1273,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 0183,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)9942,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8042,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7932,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)6702,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)5451,6%
Pozostałe24 49171,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 38 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą27 94681,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 42210,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6742,0%
spółki komandytowe4711,4%
wspólnoty mieszkaniowe3090,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS2890,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS2080,6%
stowarzyszenia2060,6%
fundacje1860,5%
spółki jawne1150,3%
Pozostałe3631,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w styczniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28 62483,7%
własność prywatna krajowa pozostała7992,3%
własność zagraniczna5931,7%
własność samorządowa930,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych430,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej370,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej300,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,0%
Pozostałe3 93511,5%