<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: luty 2019

28 lutego 2019

W lutym 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 943 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz małopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 19519,3%
wielkopolskie2 93310,9%
małopolskie2 68210,0%
śląskie2 5639,5%
dolnośląskie2 2718,4%
pomorskie1 8787,0%
łódzkie1 3945,2%
kujawsko-pomorskie1 3054,8%
zachodniopomorskie1 2624,7%
lubelskie1 0904,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lutym 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 45420,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 48216,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 89910,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9677,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 9407,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 7676,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 6996,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3885,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0443,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8813,3%
Pozostałe3 42212,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 503 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,2% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,7% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1 1344,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9913,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)9813,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)9053,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7852,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)7502,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)7192,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)5302,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5071,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)4871,8%
Pozostałe19 15471,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 30 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lutym 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą21 33479,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 27012,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5572,1%
spółki komandytowe4881,8%
fundacje2190,8%
stowarzyszenia2150,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS2100,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS1950,7%
wspólnoty mieszkaniowe1920,7%
spółki jawne750,3%
Pozostałe1880,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lutym 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21 80180,9%
własność prywatna krajowa pozostała6702,5%
własność zagraniczna5051,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,1%
własność samorządowa160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej120,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,0%
Pozostałe3 85314,3%