<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: listopad 2018

30 listopada 2018

W listopadzie 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 22 078 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 49520,4%
wielkopolskie2 33710,6%
śląskie2 1409,7%
małopolskie2 0729,4%
dolnośląskie1 8938,6%
pomorskie1 5647,1%
łódzkie1 1955,4%
kujawsko-pomorskie9824,4%
podkarpackie9504,3%
zachodniopomorskie9174,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w listopadzie 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)3 91417,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 65816,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 72512,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 6177,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 5316,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 3766,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 3536,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2345,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 1805,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)7343,3%
Pozostałe2 75612,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 485 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9674,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)7553,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)7383,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)7233,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)6983,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)6512,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6182,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)5262,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)4031,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)3891,8%
Pozostałe15 61070,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 37 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w listopadzie 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą17 09077,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 06913,9%
spółki komandytowe4662,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4251,9%
wspólnoty mieszkaniowe2361,1%
fundacje1710,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1510,7%
stowarzyszenia1500,7%
spółki jawne1010,5%
bez szczególnej formy prawnej360,2%
Pozostałe1830,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w listopadzie 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,0% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17 44779,0%
własność zagraniczna4912,2%
własność prywatna krajowa pozostała4051,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej450,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych290,1%
własność samorządowa190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej140,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,0%
własność Skarbu Państwa50,0%
Pozostałe3 59616,3%