<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: listopad 2018

30 listopada 2018

W listopadzie 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 23 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 73620,1%
wielkopolskie2 47110,5%
śląskie2 2959,8%
małopolskie2 2029,4%
dolnośląskie2 0228,6%
pomorskie1 6687,1%
łódzkie1 2725,4%
kujawsko-pomorskie1 0514,5%
podkarpackie1 0154,3%
zachodniopomorskie9834,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w listopadzie 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)4 12817,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 01117,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 87812,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 6827,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 6216,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 5006,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 4316,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2865,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 2415,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)7983,4%
Pozostałe2 94312,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 487 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,2% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9924,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)8183,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)7803,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7633,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)7593,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)6872,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6562,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)5732,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)4191,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)4091,7%
Pozostałe16 66370,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 40 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w listopadzie 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą18 44278,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 07113,1%
spółki komandytowe4672,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4291,8%
wspólnoty mieszkaniowe2631,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1750,7%
fundacje1710,7%
stowarzyszenia1500,6%
spółki jawne1010,4%
bez szczególnej formy prawnej470,2%
Pozostałe2030,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w listopadzie 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,1% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18 83880,1%
własność zagraniczna5122,2%
własność prywatna krajowa pozostała4551,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej470,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych380,2%
własność samorządowa210,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,0%
własność Skarbu Państwa60,0%
Pozostałe3 55415,1%