<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: grudzień 2018

31 grudnia 2018

W grudniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 22 513 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 22118,7%
wielkopolskie2 48711,0%
małopolskie2 2099,8%
śląskie1 9748,8%
dolnośląskie1 7757,9%
łódzkie1 3796,1%
pomorskie1 3556,0%
lubelskie1 3496,0%
podkarpackie1 1655,2%
kujawsko-pomorskie9774,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to pozostała działalność usługowa (24,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz budownictwo (11,2% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)5 50524,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 11813,8%
Budownictwo (PKD F)2 52711,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 34810,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 4656,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 2445,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 2235,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)9424,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)9094,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)7073,1%
Pozostałe2 52511,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 461 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (19,3% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4 34819,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)8753,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)7683,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5822,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)4962,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)4942,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)4452,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)4251,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)4171,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)3821,7%
Pozostałe13 28159,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 34 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,7% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (18,5% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą13 67460,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS4 15718,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 77012,3%
spółki komandytowe4341,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4031,8%
wspólnoty mieszkaniowe2701,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1600,7%
fundacje1420,6%
stowarzyszenia1410,6%
spółki jawne1070,5%
Pozostałe2551,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (20,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14 09362,6%
własność prywatna krajowa pozostała4 56420,3%
własność zagraniczna3551,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej730,3%
własność samorządowa340,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych290,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej130,1%
własność Skarbu Państwa80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,0%
Pozostałe3 32514,8%