<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 9 marca 2019

9 marca 2019

W sobotę 9 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 89 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (38,2% ogółu), łódzkie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie3438,2%
łódzkie910,1%
wielkopolskie910,1%
podkarpackie77,9%
małopolskie66,7%
kujawsko-pomorskie55,6%
pomorskie44,5%
lubelskie33,4%
śląskie33,4%
dolnośląskie33,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,2% ogółu), budownictwo (20,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2629,2%
Budownictwo (PKD F)1820,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)910,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)77,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)66,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)66,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)33,4%
Edukacja (PKD P)33,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)22,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)22,2%
Pozostałe77,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 53 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,9% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,9% ogółu) oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (5,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)77,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)77,9%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)55,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)44,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)33,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)33,4%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)33,4%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)33,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)22,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)22,2%
Pozostałe5056,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,8% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8797,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,1%
wspólnoty mieszkaniowe11,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 9 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8898,9%
własność zagraniczna11,1%