<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 9 lutego 2019

9 lutego 2019

W sobotę 9 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 74 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (18,9% ogółu) oraz małopolskie (17,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1723,0%
śląskie1418,9%
małopolskie1317,6%
wielkopolskie56,8%
łódzkie56,8%
lubelskie56,8%
pomorskie45,4%
podkarpackie34,1%
warmińsko-mazurskie22,7%
dolnośląskie22,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,6% ogółu), pozostała działalność usługowa (13,5% ogółu) oraz budownictwo (9,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1621,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1013,5%
Budownictwo (PKD F)79,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)79,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)68,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)68,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)56,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)56,8%
Edukacja (PKD P)45,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)34,1%
Pozostałe56,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 51 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (5,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,4% ogółu) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (4,1% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)45,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)45,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)34,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)34,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)34,1%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)34,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)34,1%
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)22,7%
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)22,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)22,7%
Pozostałe4560,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,3% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (1,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą7297,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS11,4%
wspólnoty mieszkaniowe11,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 9 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,2% ogółu), własność zagraniczna (5,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6993,2%
własność zagraniczna45,4%
własność prywatna krajowa pozostała11,4%