<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 8 marca 2019

8 marca 2019

W piątek 8 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 922 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,7% ogółu), małopolskie (10,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie20021,7%
małopolskie9210,0%
wielkopolskie9210,0%
dolnośląskie768,2%
śląskie687,4%
pomorskie677,3%
łódzkie545,9%
lubelskie424,6%
kujawsko-pomorskie404,3%
podkarpackie353,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18920,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16017,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10311,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)808,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)707,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)545,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)505,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)465,0%
Edukacja (PKD P)374,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)293,1%
Pozostałe10411,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 217 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,9% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)363,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)353,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)343,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)343,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)293,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)283,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)262,8%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)192,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)192,1%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)192,1%
Pozostałe64369,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą64770,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17819,3%
spółki komandytowe293,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym151,6%
fundacje121,3%
stowarzyszenia121,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS91,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS91,0%
spółki jawne40,4%
niepubliczne placówki systemu oświaty20,2%
Pozostałe50,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 8 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych66271,8%
własność prywatna krajowa pozostała323,5%
własność zagraniczna161,7%
Pozostałe21223,0%