<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 7 marca 2019

7 marca 2019

W czwartek 7 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 992 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), małopolskie (13,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie21321,5%
małopolskie13713,8%
wielkopolskie919,2%
śląskie868,7%
dolnośląskie808,1%
pomorskie535,3%
kujawsko-pomorskie484,8%
łódzkie464,6%
podkarpackie424,2%
podlaskie373,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20620,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17918,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10911,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)747,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)727,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)585,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)545,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)484,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)404,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,1%
Pozostałe12112,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 205 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu), transport drogowy towarów (4,0% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)414,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)404,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)373,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)363,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)353,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)272,7%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)232,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)222,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)191,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)191,9%
Pozostałe69369,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 7 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą73474,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16716,8%
spółki komandytowe252,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym151,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS121,2%
fundacje111,1%
stowarzyszenia111,1%
spółki jawne50,5%
wspólnoty mieszkaniowe40,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS30,3%
Pozostałe50,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 7 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74775,3%
własność prywatna krajowa pozostała323,2%
własność zagraniczna131,3%
Pozostałe20020,2%