<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 6 marca 2019

6 marca 2019

W środę 6 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 121 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,6% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie26423,6%
śląskie1099,7%
małopolskie1079,5%
wielkopolskie978,7%
dolnośląskie948,4%
pomorskie655,8%
łódzkie605,4%
kujawsko-pomorskie554,9%
podkarpackie504,5%
lubelskie484,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)24121,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21419,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13111,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)887,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)686,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)655,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)575,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)504,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)312,8%
Edukacja (PKD P)312,8%
Pozostałe14512,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 222 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,4% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)393,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)383,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)383,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)332,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)302,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)292,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)272,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)272,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)222,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)211,9%
Pozostałe81772,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą84775,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16614,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym242,1%
spółki komandytowe232,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS131,2%
fundacje100,9%
spółki jawne90,8%
stowarzyszenia80,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS50,4%
wspólnoty mieszkaniowe40,4%
Pozostałe121,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 6 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych86677,3%
własność prywatna krajowa pozostała332,9%
własność zagraniczna282,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe19016,9%