<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 6 grudnia 2018

6 grudnia 2018

W czwartek 6 grudnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 749 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,7% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15520,7%
wielkopolskie8311,1%
śląskie739,7%
pomorskie668,8%
dolnośląskie668,8%
małopolskie628,3%
łódzkie395,2%
podkarpackie354,7%
lubuskie273,6%
lubelskie243,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 grudnia 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (14,8% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,0% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11114,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10514,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10313,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)8611,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)537,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)476,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)415,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)364,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)314,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)293,9%
Pozostałe10714,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,7% ogółu), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,3% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,6% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)435,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)324,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)273,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)222,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)222,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)212,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)172,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)162,1%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)152,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)141,9%
Pozostałe52069,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 grudnia 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą52069,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13017,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS212,8%
spółki komandytowe202,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym131,7%
wspólnoty mieszkaniowe111,5%
stowarzyszenia91,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,8%
fundacje50,7%
spółki akcyjne40,5%
Pozostałe101,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 6 grudnia 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych53371,2%
własność prywatna krajowa pozostała374,9%
własność zagraniczna121,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność samorządowa20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność Skarbu Państwa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe15921,2%