<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 6 grudnia 2018

6 grudnia 2018

W czwartek 6 grudnia 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 813 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16520,3%
wielkopolskie8610,6%
śląskie789,6%
dolnośląskie718,7%
pomorskie698,5%
małopolskie688,4%
łódzkie445,4%
podkarpackie354,3%
lubuskie334,1%
kujawsko-pomorskie313,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 grudnia 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (14,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11614,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11514,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11313,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9211,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)577,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)556,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)425,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)394,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)323,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)323,9%
Pozostałe12014,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 193 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,7% ogółu), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,3% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)465,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)354,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)283,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)232,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)222,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)212,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)202,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)182,2%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)162,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)162,0%
Pozostałe56869,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 grudnia 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (2,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą57871,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13016,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS212,6%
spółki komandytowe202,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym141,7%
wspólnoty mieszkaniowe131,6%
stowarzyszenia91,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS91,1%
fundacje50,6%
spółki akcyjne40,5%
Pozostałe101,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 6 grudnia 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59573,2%
własność prywatna krajowa pozostała415,0%
własność zagraniczna131,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność samorządowa20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność Skarbu Państwa10,1%
Pozostałe15519,1%