<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 5 marca 2019

5 marca 2019

We wtorek 5 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 352 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie26219,4%
małopolskie14410,7%
dolnośląskie1269,3%
wielkopolskie1249,2%
śląskie1249,2%
pomorskie957,0%
kujawsko-pomorskie715,3%
łódzkie695,1%
zachodniopomorskie654,8%
lubelskie624,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 5 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)32123,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)22116,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1299,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1188,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)916,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)826,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)745,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)564,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)433,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)433,2%
Pozostałe17412,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 240 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)584,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)564,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)523,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)463,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)453,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)423,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)342,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)342,5%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)312,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)292,1%
Pozostałe92568,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 5 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 03776,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18813,9%
spółki komandytowe403,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym261,9%
stowarzyszenia151,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS131,0%
fundacje100,7%
wspólnoty mieszkaniowe90,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,4%
spółki jawne40,3%
Pozostałe40,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 5 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 06278,6%
własność prywatna krajowa pozostała292,1%
własność zagraniczna201,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe23817,6%