<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 4 marca 2019

4 marca 2019

W poniedziałek 4 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 478 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie61317,6%
śląskie40211,6%
wielkopolskie38010,9%
małopolskie37810,9%
dolnośląskie3028,7%
pomorskie2136,1%
łódzkie1895,4%
kujawsko-pomorskie1574,5%
zachodniopomorskie1414,1%
podkarpackie1253,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)75921,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)58316,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39011,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)3299,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2416,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2256,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2126,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1654,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1514,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)1022,9%
Pozostałe3219,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 314 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (6,4% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2226,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1444,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1343,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1283,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1243,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1022,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)842,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)802,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)772,2%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)732,1%
Pozostałe2 31066,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 15690,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1805,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym561,6%
spółki komandytowe290,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS140,4%
stowarzyszenia130,4%
wspólnoty mieszkaniowe70,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,2%
fundacje50,1%
spółki jawne50,1%
Pozostałe70,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 4 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,1% ogółu), własność zagraniczna (1,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 16991,1%
własność zagraniczna571,6%
własność prywatna krajowa pozostała401,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe2116,1%