<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 3 marca 2019

3 marca 2019

W niedzielę 3 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 76 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,6% ogółu), wielkopolskie (11,8% ogółu) oraz pomorskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2127,6%
wielkopolskie911,8%
pomorskie810,5%
śląskie79,2%
łódzkie56,6%
małopolskie56,6%
dolnośląskie56,6%
podkarpackie45,3%
zachodniopomorskie33,9%
świętokrzyskie22,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1418,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1114,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1114,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)67,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)67,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)56,6%
Edukacja (PKD P)56,6%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)45,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)45,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)45,3%
Pozostałe67,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 49 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,9% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,6% ogółu) oraz transport drogowy towarów (5,3% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)67,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)56,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)45,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)45,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)33,9%
Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)22,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)22,6%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)22,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)22,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)22,6%
Pozostałe4457,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą7193,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym22,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS11,3%
wspólnoty mieszkaniowe11,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 3 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,7% ogółu), własność zagraniczna (2,6% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7294,7%
własność zagraniczna22,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,3%
własność prywatna krajowa pozostała11,3%