<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2019

28 lutego 2019

W czwartek 28 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 363 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), wielkopolskie (12,1% ogółu) oraz dolnośląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie7821,5%
wielkopolskie4412,1%
dolnośląskie369,9%
małopolskie359,6%
pomorskie267,2%
łódzkie246,6%
kujawsko-pomorskie236,3%
śląskie205,5%
zachodniopomorskie205,5%
podkarpackie113,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,0% ogółu) oraz budownictwo (12,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6317,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5114,0%
Budownictwo (PKD F)4412,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)369,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)236,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)185,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)185,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)174,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)143,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)133,6%
Pozostałe6618,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 140 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,0% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,0% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)298,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)185,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)133,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)102,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)102,8%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)92,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)82,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)82,2%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)82,2%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)82,2%
Pozostałe24266,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 lutego 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,2% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (34,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (7,2% ogółu).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14640,2%
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą12434,2%
spółki komandytowe267,2%
fundacje143,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS133,6%
stowarzyszenia113,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS82,2%
spółki jawne71,9%
wspólnoty mieszkaniowe71,9%
spółdzielnie30,8%
Pozostałe41,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 28 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (36,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13336,6%
własność prywatna krajowa pozostała318,5%
własność zagraniczna61,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
Pozostałe19152,6%