<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2019

27 lutego 2019

W środę 27 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 483 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie11123,0%
wielkopolskie5411,2%
śląskie5010,4%
małopolskie387,9%
dolnośląskie347,0%
kujawsko-pomorskie316,4%
pomorskie306,2%
łódzkie285,8%
lubelskie265,4%
podkarpackie163,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu), budownictwo (15,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7916,4%
Budownictwo (PKD F)7415,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4910,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)418,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)387,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)367,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)347,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)234,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)224,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)153,1%
Pozostałe7214,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 171 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,0% ogółu), transport drogowy towarów (5,6% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (2,9% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)296,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)275,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)142,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)122,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)112,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)91,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)91,9%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)91,9%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)91,9%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)81,7%
Pozostałe34671,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (43,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą21143,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17836,9%
spółki komandytowe265,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS142,9%
fundacje122,5%
stowarzyszenia102,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS81,7%
wspólnoty mieszkaniowe81,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym71,4%
spółki jawne30,6%
Pozostałe61,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 27 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (48,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23248,0%
własność prywatna krajowa pozostała347,0%
własność zagraniczna40,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe20642,7%