<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 2 marca 2019

2 marca 2019

W sobotę 2 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 280 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,9% ogółu), małopolskie (13,5% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie28021,9%
małopolskie17313,5%
śląskie13310,4%
dolnośląskie987,7%
wielkopolskie947,3%
pomorskie735,7%
podkarpackie574,5%
łódzkie574,5%
zachodniopomorskie554,3%
lubelskie554,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz informacja i komunikacja (12,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25720,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21216,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)16412,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15312,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)806,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)745,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)745,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)604,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)514,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)463,6%
Pozostałe1098,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 210 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (8,5% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1098,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)564,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)483,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)453,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)403,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)393,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)372,9%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)282,2%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)262,0%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)241,9%
Pozostałe82864,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 2 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 26198,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym191,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 2 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 25297,8%
własność zagraniczna282,2%