<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 15 marca 2019

15 marca 2019

W piątek 15 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 041 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), pomorskie (9,2% ogółu) oraz wielkopolskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19418,6%
pomorskie969,2%
wielkopolskie928,8%
śląskie928,8%
dolnośląskie898,5%
małopolskie878,4%
kujawsko-pomorskie575,5%
zachodniopomorskie575,5%
podkarpackie535,1%
łódzkie514,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23122,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18217,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12111,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)868,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)626,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)595,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)504,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)484,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)383,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)353,4%
Pozostałe12912,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 212 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (5,1% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)535,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)474,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)343,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)323,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)302,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)292,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)262,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)252,4%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)222,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)212,0%
Pozostałe72269,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 15 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą73770,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21520,7%
spółki komandytowe232,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym201,9%
stowarzyszenia171,6%
fundacje141,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS40,4%
spółki jawne30,3%
spółki partnerskie10,1%
Pozostałe30,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 15 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,9% ogółu), własność zagraniczna (1,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74871,9%
własność zagraniczna191,8%
własność prywatna krajowa pozostała161,5%
Pozostałe25824,8%