<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 14 marca 2019

14 marca 2019

W czwartek 14 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 745 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), małopolskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie12316,5%
małopolskie8711,7%
wielkopolskie8411,3%
dolnośląskie658,7%
pomorskie587,8%
śląskie537,1%
łódzkie435,8%
zachodniopomorskie435,8%
lubelskie344,6%
podkarpackie293,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 14 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19025,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12817,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)668,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)648,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)445,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)415,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)405,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)273,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)273,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)273,6%
Pozostałe9112,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 188 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)354,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)324,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)283,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)223,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)212,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)202,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)202,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)192,6%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)152,0%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)141,9%
Pozostałe51969,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 14 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą58378,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8911,9%
spółki komandytowe172,3%
stowarzyszenia111,5%
fundacje91,2%
wspólnoty mieszkaniowe91,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym81,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,4%
bez szczególnej formy prawnej30,4%
Pozostałe70,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 14 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59479,7%
własność prywatna krajowa pozostała223,0%
własność zagraniczna70,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe11415,3%