<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 13 marca 2019

13 marca 2019

W środę 13 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie10215,2%
śląskie8712,9%
wielkopolskie7411,0%
małopolskie669,8%
pomorskie517,6%
dolnośląskie466,8%
łódzkie446,5%
kujawsko-pomorskie406,0%
zachodniopomorskie345,1%
lubuskie233,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16023,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11717,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7811,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)466,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)365,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)365,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)334,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)324,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)203,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)192,8%
Pozostałe9514,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 177 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu), transport drogowy towarów (4,2% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,1% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)294,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)284,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)213,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)203,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)182,7%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)172,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)172,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)172,5%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)162,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)162,4%
Pozostałe47370,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą47570,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12518,6%
spółki komandytowe284,2%
fundacje121,8%
stowarzyszenia111,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,5%
spółki akcyjne30,4%
spółki jawne30,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS20,3%
związki pracodawców10,1%
Pozostałe20,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 13 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,7% ogółu), własność zagraniczna (1,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych48271,7%
własność zagraniczna81,2%
własność prywatna krajowa pozostała60,9%
Pozostałe17626,2%