<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 marca 2019

12 marca 2019

We wtorek 12 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 858 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15518,1%
wielkopolskie9511,1%
małopolskie8910,4%
śląskie839,7%
dolnośląskie687,9%
pomorskie526,1%
zachodniopomorskie445,1%
lubelskie435,0%
podkarpackie384,4%
kujawsko-pomorskie364,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,5% ogółu), budownictwo (19,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16719,5%
Budownictwo (PKD F)16519,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9010,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)607,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)607,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)556,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)424,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)424,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)354,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)242,8%
Pozostałe11813,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 204 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,3% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)374,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)333,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)313,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)283,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)263,0%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)242,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)192,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)182,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)182,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)161,9%
Pozostałe60870,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą64975,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13515,7%
spółki komandytowe172,0%
stowarzyszenia151,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym131,5%
fundacje131,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS60,7%
spółki jawne30,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,3%
wspólnoty mieszkaniowe20,2%
Pozostałe20,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 12 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych65776,6%
własność prywatna krajowa pozostała182,1%
własność zagraniczna121,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe17019,8%