<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 lutego 2019

12 lutego 2019

We wtorek 12 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 533 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), wielkopolskie (12,2% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie11421,4%
wielkopolskie6512,2%
małopolskie499,2%
śląskie407,5%
dolnośląskie376,9%
pomorskie356,6%
łódzkie315,8%
kujawsko-pomorskie305,6%
lubelskie244,5%
podlaskie234,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,9% ogółu), budownictwo (16,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10619,9%
Budownictwo (PKD F)8616,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6712,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)5610,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)366,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)295,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)285,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)234,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)213,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)193,6%
Pozostałe6211,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 176 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,8% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,0% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)203,8%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)193,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)163,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)152,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)152,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)142,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)132,4%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)101,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)101,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)101,9%
Pozostałe39173,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą32060,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14527,2%
spółki komandytowe224,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,9%
fundacje91,7%
stowarzyszenia81,5%
spółki jawne50,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,6%
wspólnoty mieszkaniowe30,6%
spółki akcyjne20,4%
Pozostałe61,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 12 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych33663,0%
własność prywatna krajowa pozostała142,6%
własność zagraniczna40,8%
Pozostałe17933,6%