<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 12 lutego 2019

12 lutego 2019

We wtorek 12 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 905 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie17419,2%
wielkopolskie10211,3%
małopolskie869,5%
śląskie778,5%
dolnośląskie748,2%
pomorskie707,7%
kujawsko-pomorskie525,7%
łódzkie414,5%
lubelskie414,5%
świętokrzyskie343,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20622,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15316,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9310,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)859,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)657,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)626,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)434,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)384,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)343,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)283,1%
Pozostałe9810,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 215 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,4% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)404,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)374,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)343,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)313,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)293,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)232,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)212,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)171,9%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)171,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)161,8%
Pozostałe64070,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 12 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą65972,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14716,2%
spółki komandytowe222,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS151,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym141,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS111,2%
fundacje91,0%
stowarzyszenia80,9%
wspólnoty mieszkaniowe50,6%
spółki jawne50,6%
Pozostałe101,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 12 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych67374,4%
własność prywatna krajowa pozostała404,4%
własność zagraniczna161,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe17419,2%