<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 11 stycznia 2019

11 stycznia 2019

W piątek 11 stycznia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 817 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), śląskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16520,2%
śląskie799,7%
wielkopolskie789,5%
małopolskie718,7%
pomorskie708,6%
dolnośląskie668,1%
kujawsko-pomorskie485,9%
łódzkie425,1%
zachodniopomorskie415,0%
podkarpackie394,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 stycznia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15819,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13416,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10112,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)647,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)607,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)536,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)496,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)384,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)334,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)283,4%
Pozostałe9912,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 200 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu), transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)354,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)323,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)313,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)253,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)253,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)232,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)222,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)192,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)172,1%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)162,0%
Pozostałe57270,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 stycznia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą58571,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14918,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym151,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS141,7%
stowarzyszenia141,7%
spółki komandytowe121,5%
wspólnoty mieszkaniowe70,9%
fundacje40,5%
spółki akcyjne40,5%
spółki jawne30,4%
Pozostałe101,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 11 stycznia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych60774,3%
własność prywatna krajowa pozostała334,0%
własność zagraniczna131,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe15919,5%