<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 11 stycznia 2019

11 stycznia 2019

W piątek 11 stycznia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 695 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), pomorskie (9,1% ogółu) oraz małopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie14621,0%
pomorskie639,1%
małopolskie628,9%
wielkopolskie628,9%
śląskie628,9%
dolnośląskie568,1%
kujawsko-pomorskie415,9%
zachodniopomorskie365,2%
łódzkie355,0%
podkarpackie304,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 stycznia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13219,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11116,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9012,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)497,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)486,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)476,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)426,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)355,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)294,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)213,0%
Pozostałe9113,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 184 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)294,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)284,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)273,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)213,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)213,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)192,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)182,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)172,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)142,0%
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)131,9%
Pozostałe48870,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 11 stycznia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą47768,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14721,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym142,0%
stowarzyszenia142,0%
spółki komandytowe121,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS101,4%
wspólnoty mieszkaniowe71,0%
fundacje40,6%
spółki akcyjne30,4%
spółki jawne30,4%
Pozostałe40,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 11 stycznia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych49270,8%
własność prywatna krajowa pozostała213,0%
własność zagraniczna71,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe17024,5%