<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 11 marca 2019

11 marca 2019

W poniedziałek 11 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 587 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie24415,4%
małopolskie17210,8%
wielkopolskie16610,5%
śląskie1539,6%
dolnośląskie1247,8%
pomorskie1046,6%
łódzkie1006,3%
zachodniopomorskie815,1%
kujawsko-pomorskie764,8%
lubuskie684,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)39925,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)26516,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1499,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1247,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1217,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1056,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)805,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)694,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)593,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)372,3%
Pozostałe17911,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 258 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (5,0% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)805,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)764,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)623,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)442,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)432,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)422,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)402,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)392,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)362,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)322,0%
Pozostałe1 09368,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 33283,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1479,3%
spółki komandytowe221,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym191,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS171,1%
stowarzyszenia140,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS100,6%
fundacje60,4%
wspólnoty mieszkaniowe60,4%
bez szczególnej formy prawnej50,3%
Pozostałe90,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 34384,6%
własność prywatna krajowa pozostała462,9%
własność zagraniczna251,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe17010,7%