<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 11 lutego 2019

11 lutego 2019

W poniedziałek 11 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 426 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), wielkopolskie (12,7% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23916,8%
wielkopolskie18112,7%
małopolskie1409,8%
dolnośląskie1359,5%
śląskie1349,4%
pomorskie946,6%
zachodniopomorskie795,5%
łódzkie785,5%
kujawsko-pomorskie563,9%
lubelskie543,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)36925,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23316,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14610,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1238,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1208,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)896,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)654,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)604,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)382,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)362,5%
Pozostałe14710,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 228 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (5,2% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)745,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)684,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)614,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)443,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)433,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)412,9%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)362,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)332,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)322,2%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)302,1%
Pozostałe96467,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 26488,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością956,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym181,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS100,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS90,6%
spółki komandytowe80,6%
stowarzyszenia70,5%
bez szczególnej formy prawnej30,2%
wspólnoty mieszkaniowe30,2%
spółki akcyjne30,2%
Pozostałe60,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 27489,3%
własność prywatna krajowa pozostała271,9%
własność zagraniczna271,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe956,7%