<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 11 lutego 2019

11 lutego 2019

W poniedziałek 11 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 742 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), wielkopolskie (13,3% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie14119,0%
wielkopolskie9913,3%
małopolskie7510,1%
śląskie709,4%
dolnośląskie668,9%
łódzkie456,1%
pomorskie395,3%
zachodniopomorskie354,7%
podkarpackie304,0%
kujawsko-pomorskie263,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,3% ogółu), budownictwo (15,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15821,3%
Budownictwo (PKD F)11215,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9112,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)648,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)648,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)476,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)445,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)435,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)233,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)202,7%
Pozostałe7610,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (4,9% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)364,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)334,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)283,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)263,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)243,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)223,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)192,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)131,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)131,8%
Pozostałe50868,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą60481,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9312,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym172,3%
spółki komandytowe81,1%
stowarzyszenia70,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,5%
fundacje30,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS20,3%
wspólnoty mieszkaniowe10,1%
spółki jawne10,1%
Pozostałe20,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,1% ogółu), własność zagraniczna (2,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych60982,1%
własność zagraniczna202,7%
własność prywatna krajowa pozostała101,3%
Pozostałe10313,9%