<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 10 marca 2019

10 marca 2019

W niedzielę 10 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 78 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), lubelskie (7,7% ogółu) oraz małopolskie (6,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1823,1%
lubelskie67,7%
małopolskie56,4%
lubuskie56,4%
dolnośląskie56,4%
podlaskie45,1%
podkarpackie45,1%
pomorskie45,1%
wielkopolskie45,1%
łódzkie45,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 10 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,5% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1823,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1620,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)911,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)810,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)67,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)45,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)33,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)33,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)33,8%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)22,6%
Pozostałe67,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 50 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,7% ogółu), transport drogowy towarów (7,7% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,4% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)67,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)67,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)56,4%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)45,1%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)33,8%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)33,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)33,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)22,6%
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)22,6%
Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)22,6%
Pozostałe4253,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 10 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,2% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,6% ogółu) oraz niepubliczne placówki systemu oświaty (1,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą7596,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym22,6%
niepubliczne placówki systemu oświaty11,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 10 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,2% ogółu), własność zagraniczna (2,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych7596,2%
własność zagraniczna22,6%
własność prywatna krajowa pozostała11,3%