<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 10 lutego 2019

10 lutego 2019

W niedzielę 10 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 88 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (14,8% ogółu) oraz wielkopolskie (12,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1415,9%
śląskie1314,8%
wielkopolskie1112,5%
kujawsko-pomorskie910,2%
pomorskie89,1%
małopolskie66,8%
podkarpackie55,7%
dolnośląskie55,7%
lubuskie33,4%
łódzkie33,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 10 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2123,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1618,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1011,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)89,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)66,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)44,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)44,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)33,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)33,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)33,4%
Pozostałe1011,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 54 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (9,1% ogółu), działalność taksówek osobowych (5,7% ogółu) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (4,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)89,1%
Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)55,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)44,5%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)44,5%
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)44,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)33,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)33,4%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)22,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)22,3%
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)22,3%
Pozostałe5158,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 10 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (8,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8192,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym78,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 10 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (8,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8192,0%
własność zagraniczna78,0%