<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 1 marca 2019

1 marca 2019

W piątek 1 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 723 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 24318,5%
śląskie72810,8%
wielkopolskie6639,9%
małopolskie5708,5%
dolnośląskie5688,4%
pomorskie4646,9%
łódzkie3865,7%
zachodniopomorskie3795,6%
kujawsko-pomorskie3174,7%
lubelskie2974,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,9% ogółu), budownictwo (18,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 33619,9%
Budownictwo (PKD F)1 21318,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6389,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)5037,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)4897,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)4606,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)4276,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)3415,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3144,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)2253,3%
Pozostałe77711,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 371 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu), transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,1% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2653,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)2363,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2083,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2023,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1832,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1672,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1562,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1422,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1231,8%
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z)1151,7%
Pozostałe4 92673,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 1 marca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,1% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą6 26193,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1722,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1592,4%
wspólnoty mieszkaniowe370,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne170,3%
spółki komandytowe160,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS130,2%
stowarzyszenia120,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS80,1%
przedszkola niepubliczne50,1%
Pozostałe230,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 1 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,1% ogółu), własność zagraniczna (2,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6 32494,1%
własność zagraniczna1552,3%
własność prywatna krajowa pozostała360,5%
własność samorządowa190,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe1702,5%