<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: marzec 2019

31 marca 2019

W marcu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 161 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 67819,5%
wielkopolskie2 90610,0%
małopolskie2 8769,9%
śląskie2 8129,6%
dolnośląskie2 4308,3%
pomorskie1 9366,6%
łódzkie1 6155,5%
zachodniopomorskie1 4224,9%
kujawsko-pomorskie1 3684,7%
lubelskie1 2354,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 05920,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 05217,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 93010,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 0947,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 9866,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 8786,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8096,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4334,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 1624,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)9983,4%
Pozostałe3 76012,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 504 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,8% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1 1003,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 0723,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1 0373,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 0033,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8442,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)7892,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6892,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)6072,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)5762,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5692,0%
Pozostałe20 87571,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 37 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w marcu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą23 02379,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 51612,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5521,9%
spółki komandytowe5211,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS2710,9%
stowarzyszenia2690,9%
wspólnoty mieszkaniowe2470,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS2450,8%
fundacje2160,7%
spółki jawne960,3%
Pozostałe2050,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w marcu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 44080,4%
własność prywatna krajowa pozostała8162,8%
własność zagraniczna5651,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej470,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej390,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych270,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,1%
własność samorządowa240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,0%
Pozostałe4 16014,3%