<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 9 kwietnia 2019

9 kwietnia 2019

We wtorek 9 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 858 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (9,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16919,7%
śląskie819,4%
wielkopolskie799,2%
małopolskie758,7%
pomorskie637,3%
dolnośląskie566,5%
łódzkie505,8%
zachodniopomorskie485,6%
podkarpackie445,1%
lubelskie394,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15818,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15818,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9811,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8710,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)627,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)515,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)384,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)374,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)354,1%
Edukacja (PKD P)263,0%
Pozostałe10812,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 210 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu), transport drogowy towarów (3,3% ogółu) oraz działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,1% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)344,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)283,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)273,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)242,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)232,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)212,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)212,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,3%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)192,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)182,1%
Pozostałe62372,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą64274,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13015,2%
spółki komandytowe192,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym141,6%
fundacje131,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS131,5%
stowarzyszenia80,9%
spółki jawne60,7%
wspólnoty mieszkaniowe50,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,5%
Pozostałe40,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 9 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych64274,8%
własność prywatna krajowa pozostała283,3%
własność zagraniczna202,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe16419,1%