<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 8 kwietnia 2019

8 kwietnia 2019

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 647 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,5% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25515,5%
śląskie18211,1%
wielkopolskie17910,9%
małopolskie1609,7%
dolnośląskie1358,2%
pomorskie1056,4%
łódzkie1026,2%
podkarpackie734,4%
zachodniopomorskie734,4%
kujawsko-pomorskie724,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)41925,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)26215,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16610,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1318,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1247,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)935,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)865,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)814,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)633,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)462,8%
Pozostałe17610,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 247 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,5% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)794,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)744,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)664,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)563,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)493,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)412,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)412,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)362,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)352,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)291,8%
Pozostałe1 14169,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 42286,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1318,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym261,6%
spółki komandytowe211,3%
stowarzyszenia120,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS90,5%
fundacje80,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,3%
spółki jawne40,2%
związki zawodowe20,1%
Pozostałe70,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 43387,0%
własność prywatna krajowa pozostała251,5%
własność zagraniczna231,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe1639,9%