<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 8-14 kwietnia 2019

14 kwietnia 2019

W tygodniu od 8 do 14 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 293 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), małopolskie (10,2% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie95218,0%
małopolskie54110,2%
śląskie53210,1%
wielkopolskie5039,5%
dolnośląskie4348,2%
pomorskie3516,6%
łódzkie3406,4%
zachodniopomorskie2564,8%
podkarpackie2414,6%
lubelskie2404,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 8 do 14 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 16522,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)93217,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)55110,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)4197,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3797,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3156,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2865,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)2624,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1983,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)1552,9%
Pozostałe63111,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 359 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1933,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1923,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1823,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1773,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1623,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1392,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1202,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1162,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1102,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)1102,1%
Pozostałe3 79271,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 8 do 14 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4 13678,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością72613,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym891,7%
spółki komandytowe871,6%
stowarzyszenia691,3%
fundacje490,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS380,7%
spółki jawne260,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS220,4%
wspólnoty mieszkaniowe190,4%
Pozostałe320,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 8 do 14 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 18279,0%
własność prywatna krajowa pozostała1222,3%
własność zagraniczna1001,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe87716,6%