<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 7 kwietnia 2019

7 kwietnia 2019

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (34,6% ogółu), pomorskie (15,4% ogółu) oraz zachodniopomorskie (15,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie934,6%
pomorskie415,4%
zachodniopomorskie415,4%
małopolskie311,5%
łódzkie13,8%
świętokrzyskie13,8%
podlaskie13,8%
kujawsko-pomorskie13,8%
warmińsko-mazurskie13,8%
śląskie13,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,2% ogółu), budownictwo (15,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)519,2%
Budownictwo (PKD F)415,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)415,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)311,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)27,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)27,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)27,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,8%
Pozostałe13,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 21 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność prawnicza (7,7% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,7% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,7% ogółu).

Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)27,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)27,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)27,7%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)27,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)27,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)13,8%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)13,8%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)13,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)13,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)13,8%
Pozostałe1142,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,3% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (3,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2492,3%
wspólnoty mieszkaniowe13,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym13,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 7 kwietnia 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26100,0%