<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 6 kwietnia 2019

6 kwietnia 2019

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 110 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (30,9% ogółu), łódzkie (14,5% ogółu) oraz śląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie3430,9%
łódzkie1614,5%
śląskie109,1%
lubelskie76,4%
dolnośląskie76,4%
podkarpackie65,5%
wielkopolskie65,5%
pomorskie54,5%
zachodniopomorskie43,6%
małopolskie43,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,5% ogółu), budownictwo (10,0% ogółu) oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2724,5%
Budownictwo (PKD F)1110,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1110,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1110,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1110,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)109,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)98,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)65,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)43,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)32,7%
Pozostałe76,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 64 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,3% ogółu), transport drogowy towarów (6,4% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (5,5% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)87,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)76,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)65,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)65,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)54,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)43,6%
Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)43,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)32,7%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)32,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)32,7%
Pozostałe6155,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą10797,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym21,8%
wspólnoty mieszkaniowe10,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 6 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (99,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych10999,1%
własność zagraniczna10,9%