<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy 2019

Nowe firmy: 5 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019

W piątek 5 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 942 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (12,4% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie18319,4%
wielkopolskie11712,4%
śląskie9610,2%
dolnośląskie909,6%
małopolskie808,5%
pomorskie586,2%
łódzkie454,8%
lubelskie454,8%
zachodniopomorskie444,7%
podkarpackie424,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 5 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,4% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18319,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16817,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12513,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)828,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)727,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)545,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)434,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)424,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)303,2%
Pozostałe11211,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 216 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)394,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)343,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)323,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)303,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)283,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)272,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)222,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)222,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)181,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)181,9%
Pozostałe67271,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 5 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą69774,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14215,1%
spółki komandytowe252,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS181,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym171,8%
stowarzyszenia161,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,6%
spółki jawne60,6%
fundacje50,5%
związki zawodowe30,3%
Pozostałe70,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 5 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych71776,1%
własność prywatna krajowa pozostała303,2%
własność zagraniczna101,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe18219,3%